Os ydych wedi ateb ‘Oes’ neu ‘Ydy’ i rai o’r cwestiynau hyn, mae’n bosibl bod gan y disgybl Anhawster Dysgu Penodol (ADP) a bydd yn rhaid i chi wneud addasiadau rhesymol yn y dosbarth er mwyn gwaredu unrhyw rwystrau posibl i’w ddysgu.

Cyfnod Sylfaen

 1. Llythrennedd

  Os fyddwch yn ateb ‘Oes’ neu ‘Ydy’ i rai o’r cwestiynau hyn, mae’n bosibl fod gan y disgybl Anhawster Dysgu Penodol (ADP) a bydd yn rhaid i chi wneud addasiadau rhesymol yn y dosbarth er mwyn gwaredu unrhyw rwystrau posibl i’w ddysgu.

  • Ymwybyddiaeth ffonolegol wael
    
  • Amnewid geiriau sy’n debyg yn weledol e.e. map / mop wrth ddarllen
    
  • Ffurfio llythrennau’n wael
    
  • Cael anawsterau gyda chyfatebiaeth ffonem / graffem
    
  • Drysu rhwng llythrennau sy’n weledol debyg – e.e. n/u, b/d, m/w, f/t wrth ysgrifennu
    
  • Diffyg bylchau rhwng geiriau wrth ysgrifennu
    
  Iaith
  • Lleferydd yn aneglur
    
  • Brawddegau byr
    
  • Geirfa gyfyngedig
    
  • Lefel ddealltwriaeth syn is na’r disgwyl ar gyfer yr oedran
    
  Sgiliau Echddygol Manwl/Bras 
  • Cael anhawster gyda sgiliau echddygol manwl e.e. edafu gleiniau, defnyddio
    
  • Ffurfio llythrennau/siapaun wael
    
  • Gafael mewn ysgrifbin mewn ffordd anarferol / lletchwith
    
  • Ymddaliad gwael
    
  • Diffyg cydsymudedd / lletchwithdod
    
  • Cael anhawster chwarae gemau pêl / raced
    
  Anawsterau canfod geiriau / Anhawster galw i gof  
  • Yn aml yn gwybod beth mae eisiau ei ddweud, ond methu dod o hyd i’r gair cywir / anghofio geiriau         
    
  • Cael anhawster ailadrodd stori    
    
  • Cael trafferth galw i gof yr hyn sydd wedi’i ddysgu
    
  Trefnu a dilyniannu  
  • Cael anhawster meddwl am drefn digwyddiadau wrth gyflawni tasg neu adrodd stori  
    
  • Cael anawsterau gyda threfn bersonol: bag ysgol, gwisg ymarfer corff, gwisgo
    
  • Drysu rhwng heddiw / yfory / ddoe a dyddiau’r wythnos
    
  • ‘Colli’ pethaun aml
    
  Cof gweithredol / tymor byr  
  • Cael anhawster cofio dilyniant o rifau, neu’r wyddor      
    
  • Cael anhawster gyda dyddiau’r wythnos
    
  • Gwrando am wybodaeth / dilyn cyfarwyddiadau – yn ‘anghofio’ beth sydd angen iddo/i ei wneud
    
  Sylw 
  • Hawdd tynnu ei sylw yn y dosbarth / cael anhawster yn canolbwyntio
    
  • Angen llawer o gefnogaeth er mwyn aros ‘ar dasg’ / breuddwydio
    
  Mathemateg 
  • Cymysgu / gwrthdroi rhifau, e.e. 9/6, 2/5
    
  • Cael anhawster gyda threfn rhifau, bondiau rhif i 10 ac ati.
    
  • Cael anhawster gyda chysyniad amser
    
  Cyflymder Prosesu (Gweithio)  
  • Yn aml yn cymryd yn hirach na’i g/chyfoedion i gwblhau gwaith yn y dosbarth
    
  • Angen llawer o atgyfnerthu
    
  • Yn cymryd yn hirach na’i g/chyfoedion i roi ateb (ysgrifenedig a llafar)
    
  Ymwybyddiaeth Ffonolegol  
  • Cael anhawster clywed odl
    
  • Cael anhawster adnabod ffonemau (clywedol)
    
  • Cael anhawster ‘swnio’ geiriau syml / segmentu ac asio
    

Cyfnod Allweddol 2

 1. Darllen 

  Os fyddwch yn ateb ‘Oes’ neu ‘Ydy’ i rai o’r cwestiynau hyn, mae’n bosibl fod gan y disgybl Anhawster Dysgu Penodol (ADP) a bydd yn rhaid i chi wneud addasiadau rhesymol yn y dosbarth er mwyn gwaredu unrhyw rwystrau posibl i’w ddysgu.   

  • Sgiliau datgodio geiriau gwan sy’n effeithio ar ddealltwriaeth wrth ddarllen
    
  • Darllen yn betrusgar / araf  
    
  • Diffyg cywirdeb wrth ddarllen: mewnosod / methu geiriau, ‘dyfalu’ geiriau, anwybyddu atalnodi
    
  • Amnewid geiriau sy’n debyg yn weledol e.e. dau/dan wrth ddarllen
    
  • Dangos arwyddion gweledol o straen wrth ddarllen: blincio, rhwbio’r llygaid, blinder
    
  • Tracio gwael wrth ddarllen, ail-ddarllen yr un llinell / methu llinellau
    
  • Gwahaniaeth rhwng ei dd/dealltwriaeth wrth wrando ac wrth ddarllen
    
  Ysgrifennu a sillafu
  • Llawysgrifen anniben – cyflwyno gwaith yn wael
    
  • Drysu llythrennau tebyg – e.e. n/u, b/d, m/w, f/t
    
  • Sgiliau echddygol manwl gwan sy’n arwain at sgiliau ffurfio llythrennau / tynnu llun gwael
    
  • Cymysgu / gwrthdroi geiriau e.e. cot / toc, map/pam
    
  • Ad-drefnu llythrennau mewn geiriau e.e. gwan/gawn
    
  • Sillafiadau weithiau’n ymddangos yn ‘od’/ymwybyddiaeth ffonolegol wael
    
  • Anghyson wrth sillafu
    
  • Cael anhawster copïo oddi ar y bwrdd gwyn
    
  • Cael anhawster darllen / deall ei g/waith ei hun
    
  • Anghyson wrth ddefnyddio prif lythrennau, geiriau ar goll
    
  • Fawr iawn neu ddim defnydd o baragraffau, diffyg strwythur
    
  • Cael anhawster cofio geiriau / galw i gof
    
  • Yn aml yn rhwystredig gan ei f/bod yn gwybod sydd ganddo/i eisiau ei ddweud, ond yn methu dod o hyd i’r geiriau cywir neu’n anghofio geiriau
    
  • Cael anhawster ailadrodd stori ar y cof (galw i gof ar unwaith)
    
  • Cael anhawster galw dysgu blaenorol i gof
  • Cael anhawster trefnu a dilyniannu
    
  • Cael anhawster adrodd neu ysgrifennu stori, torri tasg i lawr yn gamau llai
    
  • Diffyg trefniadaeth bersonol: bag ysgol, cit addysg gorfforol, amserlen, dillad
    
  • Drysu amser / dyddiadau / dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn, heddiw / yfory / ddoe
    
  • Drysu iaith a chyfarwyddiadau lleoliadol e.e. chwith / dde, cyn / ar ôl
    
  Cof tymor byr a chof gweithredol 
  • Cael trafferth cofio dilyniant o rifau, llythrennau
    
  • Cael anhawster gyda dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn
    
  • Mathemateg pen (cael anhawster cadw gafael ar wybodaeth rifiadol er mwyn ei chyfrifo)
    
  • Cael trafferth gyda thablau lluosi, fformiwlâu mathemategol
    
  • Cael trafferth gwrando am wybodaeth / dilyn cyfarwyddiadau
    
  Mathemateg 
  • Drysu / gwrthdroi rhifau, e.e. 16/61 a symbolau mathemateg e.e. + a x
    
  • Cael anhawster gyda chofio bondiau rhif, tablau lluosi 
    
  • Cael anhawster deall cysyniadau mathemategol e.e. gwerth lle 
    
  • Cael problemau darllen a deall cwestiynau mathemateg 
    
  • Cael anhawster gyda chyfrifiadau ysgrifenedig: dryswch gyda threfn cyfrifiadau, camgymeriadau’n cael eu hachosi gan gopïo gwallus / gosod y gwaith allan yn anhrefnus 
    
  • Cael anhawster wrth ddweud yr amser, rheoli amser, y cysyniad o amser 
    
  • Prosesu gwybodaeth yn araf – yn cymryd mwy o amser na’i gyfoedion e.e. gyda mathemateg pen 
    
  Cyflymder prosesu (gweithio) 
  • Yn aml yn cymryd mwy o amser na’i gyfoedion i gwblhau gwaith yn y dosbarth
    
  • Tanberfformio yn ystod tasgau wedi’u hamseru 
    
  • Yn cymryd mwy o amser na’i gyfoedion i roi atebion (yn ysgrifenedig ac ar lafar)
    
  Ymwybyddiaeth ffonolegol 
  • Yn creu spoonerebau’n ddiarwybod wrth siarad e.e. maes parcio / paes marcio  
    
  • Sgiliau mewnosod / dileu sain gwael
   O 
  • Cael anhawster darllen di-eiriau (geiriau gwirion) 
    
  • Sillafu geiriau rheolaidd ac afreolaidd yn wael 
    

Cyfnod Allweddol 3

 1. Iaith lafar   

  Os fyddwch yn ateb ‘Oes’ neu ‘Ydy’ i rai o’r cwestiynau hyn, mae’n bosibl fod gan y disgybl Anhawster Dysgu Penodol (ADP) a bydd yn rhaid i chi wneud addasiadau rhesymol yn y dosbarth er mwyn gwaredu unrhyw rwystrau posibl i’w ddysgu.   

  • Cael anhawster wrth ddarllen yn uchel 
    
  • Ynganu’n wael 
    
  • Oedi byr wrth ymateb yn eiriol
    
  • Cael anawsterau canfod geiriau
    
  • Araf yn prosesu, cymryd hirach na’i g/chyfoedion i roi ateb
    
  Prosesu Clywedol  
  • Gwahaniaethu clywedol gwan; drysu rhwng geiriau tebyg eu sain
    
  • Gofyn am / angen ailadrodd
    
  • Cam-glywed neu ddrysu’r hyn mae pobl yn ei ddweud
    
  • Cael anhawster gwrando pan fydd sŵn yn y cefndir
    
  • Hanes o broblemau clyw (os felly, efallai mai dyma’r rheswm dros yr anawsterau prosesu clywedol)
   Oes 
  Darllen a deall
  • Darllen yn uchel yn araf a phetrusgar / osgoi darllen yn uchel
    
  • Cywirdeb darllen: gadael geiriau allan, drysu rhwng geiriau / llythrennau tebyg eu golwg, mewnosod geiriau
    
  • Tracio gwael – gadael llinellau allan / ailadrodd llinellau wrth ddarllen neu’n colli ei l/lle
    
  • Defnyddio’i f/bys i dracio wrth ddarllen
    
  • Cymryd yn hirach na’i g/chyfoedion i gwblhau tasgau darllen distaw yn y dosbarth
    
  • Lefelau dealltwriaeth wrth ddarllen yn isel 
    
  • Dangos arwyddion gweledol o anghysur wrth ddarllen (blincio, rhwbio’r llygaid, blinder, y testun yn aneglur) 
    
  Sillafu 
  • Anghysondeb o ran dewisiadau sillafu / sillafu ffonetig / sillafiadau sy’n ymddangos yn ‘od’
   Oes 
  • Methu llythrennau neu sillafau wrth sillafu
    
  • Drysu llythrennau e.e. b/d
    
  Cynhyrchu gwaith ysgrifenedig 
  • Amharod i wneud gwaith ysgrifenedig
    
  • Ansawdd y gwaith ysgrifenedig yn is na’i g/allu 
    
  • Llawysgrifen wael a chyflwyniad y gwaith yn anniben
    
  • Anghysondeb wrth ddefnyddio priflythrennau 
    
  • Llawysgrifen yn ymddangos yn anaeddfed / yn fawr, ysgrifennu mewn priflythrennau nid ysgrifen sownd 
    
  • Gafael mewn ysgrifben mewn ffordd anarferol / lletchwith 
    
  • Copïo testun yn anghywir / cymryd yn hirach na’i g/chyfoedion i gopïo o’r bwrdd gwyn 
    
  • Cael anhawster cymryd nodiadau yn y dosbarth
    
  • Ffurfio llythrennau’n wael
    
  • Cael anhawster trefnu gwaith ysgrifenedig / rhoi syniadau i bapur / cychwyn arni  
    
  • Atalnodi: anghysondebau, diffyg atalnodi, atalnodi amhriodol 
    
  Cyflymder prosesu 
  • Yn aml fel petai angen mwy o amser i feddwl
    
  • Tanberfformio o dan amodau sydd wedi’u amseru
    
  • Cael anhawster ‘cadw i fyny’ yn y dosbarth
    
  Cof tymor byr a chof gweithredol  
  • Cael anhawster cadw gwybodaeth eiriol yn y cof gweithredol
    
  • Cof gwael am fondiau rhif / tablau / fformiwlâu
   Oes 
  • Angen ailadrodd cyfarwyddiadau iddo/i’n aml
   Oes 
  Dilyniannu  
  • Cof dilyniannol gwael trefn pethau
   Oes 
  • Cael anhawster gyda dilyniannau e.e. misoedd y flwyddyn
    
  • Cael anhawster cofio a gweithio gyda gwybodaeth mewn dilyniant
    
  Rhif 
  • Cael anhawster galw i gof fondiau rhif / tablau lluosi 
    
  • Cael anhawster gyda gwerth lle
    
  • Cael anhawster dweud yr amser
    
  • Mathemateg pen yn wan (yn enwedig wrth geisio’i wneud yn gyflym) 
    
  • Drysu rhwng symbolau mathemategol
    
  Trefnu 
  • Yn aml yn colli/anghofio pethau sydd eu hangen
    
  • Yn hwyr yn cyflwyno gwaith / yn hwyr i’r dosbarth
    
  Sgiliau echddygol a chydsymudedd 
  • Diffyg cydbwysedd / cydsymudedd, yn dueddol o gael damweiniau 
    
  • Cydsymud llaw a llygad gwan (yn cael trafferth gyda chwaraeon pêl)
    
  • Cael anhawster gyda sgiliau echddygol manwl: ysgrifennu, tynnu llun