Cydnabyddiaeth a Diolch i:

Mae’r Wefan Awtistiaeth yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfraniadau a wnaethpwyd at y wefan hon. Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol:

  • Pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol o Sir Benfro am eu cyfraniad at y ffilmiau ‘My Story’.
  • Cyfraniad ysgrifenedig gan Claire Bullock, Athrawes Arbenigol, Cyngor Sir Penfro.
  • Nichola Jones, Pennaeth Cynhwysiant ac Anableddau, am ei chyfraniad cyffredinol at ddatblygiad y wefan.

Hawlfraint

Mae hawlfraint holl ddelweddau a chynnwys electronig y Wefan Awtistiaeth yn eiddo i naill ai Gyngor Sir Penfro neu un o’r cyfranwyr a enwyd uchod.

  • Mae hawlfraint y cynnwys a’r delweddau gwreiddiol yn eiddo i Gyngor Sir Penfro
  • Mae hawlfraint cynnwys a ddarparwyd gan gyfranwyr eraill yn eiddo iddynt hwy a/neu eu sefydliadau.

Efallai y bydd y Wefan Awtistiaeth hon hefyd yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth Cyngor Sir Penfro nac yn cael eu cynnal ganddo. Darperir dolenni felly er gwybodaeth a chyfleustra i chi, ond nid yw Cyngor Sir Penfro yn eu cefnogi na’u cymeradwyo. Ni allwn sicrhau y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym reolaeth dros argaeledd y tudalennau y cysylltir â nhw. Nid yw Cyngor Sir Penfro’n gyfrifol am gynnwys y safleoedd hynny.

Ni cheir cyfieithu unrhyw ran o’r wefan hon, na’i hailargraffu, na chysylltu â hi o unrhyw wefan arall, na’i hatgynhyrchu na’i defnyddio mewn unrhyw fodd naill ai’n gyfan gwbl neu’n rhannol drwy unrhyw fodd electronig, mecanyddol neu arall, sy’n hysbys yn awr neu a ddyfeisir yn y dyfodol, gan gynnwys llungopïo a recordio, nac mewn unrhyw system storio ac adalw gwybodaeth, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Dylid cyfeirio cais am ganiatâd perchennog yr hawlfraint i atgynhyrchu unrhyw ran o’r wefan hon at kathryn.powell@pembrokeshire.gov.uk yn y lle cyntaf.

Nid yw’r hawliau a roddir yn yr hysbysiad hwn yn effeithio ar hawliau moesol yr awduron fel y’u diffinnir yn Neddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988.

Llywodraethir y wefan hon gan gyfraith Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod na ellir ei ddatrys rhyngom yn destun awdurdodaeth gyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr.