Mae’r adran hon wedi’i chynllunio er mwyn helpu athrawon, rhieni a gweithwyr proffesiynol i adnabod a rheoli plant oed ysgol sydd ag Awtistiaeth, a chynnig adnoddau priodol i’w helpu.

Dewiswch o un o'r adrannau isod er mwyn cael gwybod mwy...

Sut mae Awtistiaeth yn Effeithio ar Ddysgu

Yn yr Ystafell Ddosbarth

Ymyrryd yn Gynnar

Rhestr Wirio

Yn y Cartref

Pontio

Straeon

Adnoddau

Cysylltwch â Ni

Cymorth i blant a phobl ifanc sydd ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) mewn lleoliadau addysgol – Llywodraeth Cymru

Cydnabyddiaeth

“Roedd yn rhaid i mi ddysgu fy hun i ganolbwyntio. Datblygais i fod yn weledol iawn a dysgais i greu delweddau yn fy meddwl.”

Tom Cruise

Actor

Picture of Tom Cruise
"Roeddwn i'n cael problemau, ond doedd pethau fel hyn ddim ar yr agenda pan oeddwn i yn yr ysgol. Roedd o’n ffordd o ddweud ‘Alla i ddim gwneud hyn a dydw i ddim yn gwybod pam’.”

Emma Lewell-Buck

Gwleidydd

Picture of Emma Lewell-Buck
“Mae hi’n hwyl fawr edrych ar rywbeth mae pawb arall yn edrych arno, er mwyn gweld os ydych chi’n gweld patrwm gwahanol.”

Will Smith

Actor

Picture of Will Smith
“Pe byddai’n bosib gwella syndrom Asperger, dydw i ddim yn gwybod a fyddwn i eisiau hynny. Mae’r ddynoliaeth wedi ffynnu oherwydd pobl sydd â thueddiadau awtistig. Hebddyn nhw, fydden ni ddim wedi rhoi dyn ar y lleuad a fyddai gennym ni ddim rhaglenni meddalwedd. Dydw i ddim yn gwybod am faint fyddai'r hil ddynol yn para pe bydden ni’n cael gwared ar yr holl bobl awtistig sydd ar y blaned.”

ChrisPackham

Cyflwynydd

Picture of Chris Packham